AŞK UYUM TESTİ

KOÇ - KOÇ : Her iki taraf da birbirini yönetmek isteyeceðinden, çatýþmalarla dolu bir beraberlik olur.
KOÇ - BOÐA : Olumlu bir beraberlik. Fakat Koç’un Boða’nýn üstüne fazla gitmemesi, kýzdýrmamasý gerekir.
KOÇ İKİZLER: Tartýþmalarla geçecek bir beraberlik. Duygu ve fikir farklýlýklarý nedeniyle birbirlerini tatmin edemezler.
KOÇ - YENGEÇ : Kavgalarýn çoklukla olduðu, birbirini anlayamayan iki insanýn beraberliði.
KOÇ - ASLAN : Olumlu bir beraberlik. Birbirlerini anlar ve desteklerler.
KOÇ - BAÞAK : Tartýþmalarýn yaþanacaðý bir beraberlik.
KOÇ - TERAZÝ : Verimli ve uyumlu bir beraberlik. Birbirlerini desteklerler.
KOÇ - AKREP : Zor bir beraberlik. Birbirlerini yönetmek isterler.
KOÇ - YAY : Uyumlu bir beraberlik. Birbirlerini anlar ve desteklerler.
KOÇ - OÐLAK : Çiftler arasýnda pek uyum yoktur.
KOÇ - KOVA : Birlikte hareket etmekte ve birbirlerini anlamakta zorlanýrlar.
KOÇ - BALIK : Çiftlerin uyuþmadýðý bir beraberlik.

BOÐA - BOÐA : Fiziksel olarak birbirlerini çekici bulurlar. Birinin diðerini idare etmesi gerekir.
BOÐA - ÝKÝZLER : Uç noktalarda olan iki insanýn beraberliði.
BOÐA - YENGEÇ : Karþýlýklý tatminin olacaðý bir beraberlik. Boða, yengecin duygularýný tatmin etmeli.
BOÐA - ASLAN : Boða kýskançlýk yapmazsa mutlu bir iliþki yaþarlar.
BOÐA - BAÞAK : Baþak eleþtirel yönünü bir kenara atarsa, uyumlu bir beraberlik.
BOÐA - TERAZÝ : Olumlu bir beraberlik.
BOÐA - AKREP : Boða Akrep’e güven verirse güzel bir beraberlik. Her iki taraf kendi eksiklerini tamamlar.
BOÐA - YAY : Tartýþmalarýn olacaðý bir beraberlik.
BOÐA - OÐLAK : Destekleyici bir beraberlik.
BOÐA - KOVA : Sorunlu bir iliþki. Farklý bakýþ açýlarý vardýr.
BOÐA - BALIK : Mutlu ve uyumlu bir beraberlik.

ÝKÝZLER - ÝKÝZLER : Uygun bir beraberlik. Birbirlerini rahatlýkla anlarlar.
ÝKÝZLER - YENGEÇ : Uyumsuz ve sorunlu bir beraberlik.
ÝKÝZLER - ASLAN : Duygusal uyumsuzluðun olduðu bir beraberlik.
ÝKÝZLER - BAÞAK : Birbirleriyle anlaþamazlar.
ÝKÝZLER - TERAZÝ : Mutlu ve uyumlu bir beraberlik. Ýdeal bir çift.
ÝKÝZLER - AKREP : Sorunlarýn yaþanacaðý bir beraberlik.
ÝKÝZLER - YAY : Birbirlerini tamamlayan, uyumlu bir beraberlik.
ÝKÝZLER - OÐLAK : Karþýlýklý menfaatlerin durumuna göre sürecek bir beraberlik.
ÝKÝZLER - KOVA : Birbirlerine uyum saðlarlar.
ÝKÝZLER - BALIK : Zor bir iliþki. Birbirlerinin duygularýný tatmin edemezler.

YENGEÇ - YENGEÇ : Birbirlerini çok iyi anlar ve mutlu ederler.
YENGEÇ - ASLAN : Genel olarak iyi bir beraberlik.
YENGEÇ - BAÞAK : Birbirlerini anlamaya çalýþmalarý gerekir. Sorunlu bir beraberlik.
YENGEÇ - TERAZÝ : Uyumsuz ve tatsýz bir beraberlik.
YENGEÇ - AKREP : Uyumlu ve mutlu bir beraberlik.
YENGEÇ - YAY : Fedakarlýk edilmesi gereken, mutsuz bir beraberlik.
YENGEÇ - OÐLAK : Birbirlerini tamamlayýcý ve destekleyici bir beraberlik.
YENGEÇ - KOVA : Deðiþtikleri taktirde anlaþabilirler. Sorunlu bir beraberlik.
YENGEÇ - BALIK : Birbirlerini anlayan çiftlerin beraberliði.

ASLAN - ASLAN : Lider olmak isteyen iki insanýn beraberliði. Sorunlar yaþanýr.
ASLAN - BAÞAK : Uyumlu bir beraberlik.
ASLAN - TERAZÝ : Her iki taraf akýllý davranýrsa uyumlu bir beraberlik.
ASLAN - AKREP : Hareketli, tatmin edici bir beraberlik.
ASLAN - YAY : Uyumlu ve mutlu bir iliþki.
ASLAN - OÐLAK : Mutsuz ve sorunlu bir beraberlik.
ASLAN - KOVA : Olumlu ve uyumlu bir beraberlik.
ASLAN - BALIK : Sorunlu ve mutsuz bir beraberlik.

BAÞAK - BAÞAK : Çatýþmalarýn yaþanacaðý bir beraberlik.
BAÞAK - TERAZÝ : Kiþiliklerin uyuþmadýðý, sorunlu bir beraberlik.
BAÞAK - AKREP : Olumlu ve destekleyici bir beraberlik.
BAÞAK - YAY : Yanýlgýlarla, çatýþmalarla dolu bir beraberlik.
BAÞAK - OÐLAK : Birbirleriyle anlaþýr ve uyum saðlarlar. Mutlu bir beraberlik.
BAÞAK - KOVA : Kültür farklarý varsa, mutsuz bir beraberlik yaþanýr.
BAÞAK - BALIK : Birbirlerini anlamakta zorlanýrlar. Sorunlu bir beraberlik.

TERAZÝ - TERAZÝ : Uyumun, anlayýþýn olduðu mutlu bir beraberlik.
TERAZÝ - AKREP : Duygularýn tatmin edildiði, çiftlerin arasýnda çekim olan bir beraberlik.
TERAZÝ - YAY : Uyum saðlanabilen bir beraberlik.
TERAZÝ - OÐLAK : Anlaþmakta zorlanabilirler.
TERAZÝ - KOVA : Uyum ve mutluluðun olduðu bir beraberlik.
TERAZÝ - BALIK : Beraberlik sürse dahi, mutsuz bir iliþki.

AKREP - AKREP : Ya mutlu ve ya mutsuz bir beraberlik. Birbirlerini anlamalarýna baðlý.
AKREP - YAY : Uyumsuz ,sorunlarýn yaþandýðý bir beraberlik.
AKREP - OÐLAK : Uyuþmazlýðýn yaþandýðý,zor bir beraberlik.
AKREP - KOVA : Mücadelenin yaþandýðý,zor bir beraberlik.
AKREP - BALIK : Sorunlarýn yaþanacaðý bir beraberlik.

YAY - YAY : Farklý kültürlerden geliniyorsa, zor bir beraberlik.
YAY - OÐLAK : Mutsuz bir beraberlik.
YAY - KOVA : Baþarýlý ve mutlu bir beraberlik.
YAY - BALIK : Birlikte yaþamakta zorlanýrlar. Sorunlu bir beraberlik.

OÐLAK - OÐLAK : Uyumlu bir beraberlik. Birbirlerini anlarlar ve desteklerler.
OÐLAK - KOVA : Mutsuz ve huzursuz bir beraberlik.
OÐLAK - BALIK : Uyumlu ve mutlu bir beraberlik. Birbirlerini tamamlarlar.

KOVA - KOVA : Mükemmel, uyumlu bir beraberlik.
KOVA - BALIK : Anlaþabilmek için zorlanýrlar.

BALIK - BALIK : Birbirlerini anlayabildikleri için uyumlu bir beraberlik.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !